Fact #219

White men are pound-for-pound stronger than Black or Hispanic men.